PRIVACYVERKLARING House of Louise2

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is House of
Louise2, gevestigd te Tienhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80455255.

Indien wij op onze website van cookies gebruikmaken, kan dat alleen nadat jouw toestemming is verkregen. Zodra je onze website bezoekt ontvangt je uitleg over cookies en kunt je bepalen of je cookies accepteert of weigert.

PERSOONSGEGEVENS
– Doel van verwerking
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel om met je in contact te treden (contactgegevens), met je te kunnen communiceren en in het kader van de met je overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien je ons jouw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met je in contact te treden en met je te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

– Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met je overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. De gegevens worden zonder jouw toestemming niet met derden gedeeld.

– Beveiliging
Wij hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn bij ons. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om jouw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat jouw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk. Zonder jouw toestemming delen wij jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

– Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met je overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene
Wij respecteren jouw privacy rechten en zullen eraan meewerken dat je de in de AVG aan je toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van jouw rechten gebruik wilt maken kunt je hierover contact met ons opnemen